thumb.jpg

Ubytování - APARTMÁNY PASOHLÁVKY

V případě, že hledáte vhodné ubytování v lokalitě Mušov nabízíme Vám nové apartmány u Zelmanů. Apartmány se nacházejí na soukromém pozemku přímo v sousedství kempu ATC Merkur Pasohlávky. Jsou rozděleny do tří částí – kuchyně, ložnice a koupelna. V koupelně se nachází sociální zařízení, sprchový kout, umyvadlo a velké zrcadlo. Kuchyň je vybavená lednicí, mikrovlnkou, indukční deskou, varnou konvicí, dřezem, kompletní sadou příborů, noži, hrnci, sklenicemi, sklenicemi na víno, hrníčky, talíři, miskami a téměř veškerým vybavením potřebným pro vaření. K dispozici jsou samozřejmě utěrky.

Ceník ubytování

Apartmány u Zelmanů

V našem ubytování se nachází i jídelní stůl, rohová lavice s úložným prostorem, polštářky a televize. V ložnici jsou 4 místa na spaní. Je zde hodně úložného prostoru a v jedné skříni se nachází minibar, kde si hosté mohou vychladit například víno. U dveří je prostorný botník a čtyři věšáčky. Vybavení všech apartmánů, až na nepatrné rozdíly v barvě materiálů, je totožné. 

Prohlédněte si naše apartmány

Aktivity a ubytování ATC Merkur

Vyžití v ATC Merkur je bohaté na sportovní aktivity. Zahrajete si zde paintball na originálním hřišti, které najdete přímo v kempu. Pro milovníky vodních sportů zde máme školu a půjčovnu windsurfingu a kiteboardingu. Nově jsme zprovoznili také vodní lyžování, které je nejmodernější v Česku. Odpočinout a zrelaxovat se můžete u minigolfu či rybaření.

Aktivity v ATC Merkur

Aqualand Moravia

Aqualand Moravia se nachází před kempem ATC Merkur Pasohlávky. Je zde 12 bazénů, 24 saun, 20 tobogánů a skluzavek. Na své si přijdou jak dospělí tak děti. Pro ně jsou tu kromě skluzavek a tobogánů připraveny brouzdaliště, bazénky s atrakcemi, simulované mořské vlnobití, ale také animátoři, kteří vymýšlí zábavu na celý den. Jsou zde i bary a restaurace.

www.aqualand-moravia.cz

 

 

 

 

Smluvní podmínky ubytování APARTMÁNY U ZELMANŮ 

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto smluvní podmínky platí pro pobyt v ubytovacím zařízení „Apartmány u Zelmanů“, Pasohlávky evid. č. E122. Účastníky smluvního vztahu jsou na jedné straně ubytovatel, na straně druhé zákazník, který si rezervuje pobyt. Zákazníkem se může stát fyzická i právnická osoba (dále jen „zákazník“). Zákazník, který je uveden na smlouvě, zastupuje všechny účastníky pobytu, je oprávněn jednat jejich jménem a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu k ubytovateli.

Potvrzením rezervace v ubytovacím zařízení, zákazník vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami.

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a ubytovatelem vzniká potvrzením rezervace ze strany ubytovatele rezervačním protokolem a uhrazením zálohy za ubytování. Zákazník uhradí zálohu za ubytování ve prospěch účtu ubytovatele. Ve výjimečných případech, kdy zákazník nemá přístup na internet, může rezervaci potvrdit telefonicky.

Zákazník i ubytovatel souhlasí s využitím poštovní i elektronické (e-mailové) komunikace. Oznámení učiněná oběma uvedenými způsoby obě strany uznávají jako platné písemné oznámení.

3. Cena pobytu a platební podmínky

Cenou pobytu se rozumí cena uvedená v ceníku i info emailu o ubytování, který dojde zákazníkovi po potvrzení rezervace.

Cena zahrnuje

- ubytování

- rekreační poplatek obecnímu úřadu

- energie

 

Další služby nejsou v ceně zahrnuty a platí se zvlášť ubytovateli v okamžiku jejich čerpání.

Ubytovatel má právo na zaplacení ceny pobytu před jeho realizací. Pokud není dohodnuto jinak, zákazník je povinen uhradit zálohu 50% ceny pobytu do 7-mi dnů od zaslání rezervačního protokolu. Doplatek 50% je zákazník povinen uhradit nejpozději 5 dní před nástupem na pobyt. Nedodrží-li zákazník platební podmínky pro úhradu pobytu, nevstoupí smluvní vztah v účinnost a ubytovací kapacita bude nabídnuta ostatním zájemcům.

4. Povinnosti zákazníka

- Poskytnout ubytovateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí ubytování.

- Převzít všechny zaslané doklady potřebné pro uskutečnění pobytu.

- Dostavit se ve stanoveném termínu na místo nástupu se všemi vyžadovanými doklady.

- Řídit se návody, provozním řádem a pokyny ubytovatele a jím pověřených pracovníků

- Povinností zákazníka a všech zúčastněných je, chovat se tak, aby nedošlo k jejich újmě na zdraví nebo majetku. Dohlédnout na děti případně jim zajistit dozor, který by předešel jejich možnému úrazu v chalupě i v jejím okolí.

- Řádně užívat ubytovací prostory, dodržovat v nich pořádek a čistotu, zejm. jsou-li s ním ubytovány děti, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu.

- Při odchodu z ubytovacích prostor uzavřít okna a dveře.

- Bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v ubytovacích prostorách.

- Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou zákazník nebo osoba s ním ubytovaná v ubytovacích prostorách způsobil.

 

Zákazník je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování, volné zábavě nebo relaxaci, včetně náhrady ušlého zisku do částky 20 tis. Kč. Vyšší škody vzniklé v prostorách vyhrazených k ubytování, volné zábavě nebo relaxaci a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude pokoj/apartmán/relaxační prostor vyřazen z provozu může ubytovatel nárokovat v souladu s platným novým občanským zákoníkem. Tuto povinnost má zákazník i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované se zákazníkem.

4.1 Zákazník nesmí bez souhlasu ubytovatele:

- Provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách (stěhovat nábytek, apod.)

- Přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě ani navýšit kapacitu ubytovacího prostoru.

 

4.2 Zákazník dále v prostorách apartmánu nesmí:

- Kouřit ve všech prostorách apartmánu

- Držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo zákazníkovi předepsáno lékařem.

- Nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.

 

5. Povinnosti, práva a odpovědnost ubytovatele

Ubytovatel je povinen odevzdat zákazníkovi ubytovací prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Ubytovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů a je povinen udržovat ubytovací prostory v řádném technickém a hygienickém stavu.

Ubytovatel má právo, aby provedl po ukončení pobytu zákazníka, prohlídku ubytovacích prostor

 

v jeho přítomnosti. Zákazníky prosíme, aby tuto činnost nepovažovali za projev nedůvěry. Děkujeme za pochopení

Ubytovatel nezodpovídá za újmu na zdraví (případně škody na majetku) zákazníků, která vznikla jejich neopatrností, nepozorností, nedbalostí, špatným používáním nebo špatným dohledem (dozorem).

5. Pobyt

Zákazník má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování, jakož i společné prostory apartmánu. Na začátku ubytování obdrží klíč. Tento klíč je povinen vrátit ubytovateli nejpozději při ukončení ubytování. Zákazník je povinen předejít ztrátě či odcizení tohoto klíče a nepůjčovat ho osobám, které nejsou v apartmánu ubytovány. Při ztrátě, odcizení, nebo zneužití klíče je host povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč; tím není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

Ubytovatel ubytuje zákazníka od 14.00 do 17 hodin příslušného dne a zákazník je povinen apartmán opustit v den ukončení ubytování nejpozději do 10.00 hodin. Přesnou hodinu ubytování příslušného dne si zákazník dohodne telefonicky s ubytovatelem. Nedodrží-li zákazník tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu, dle platného ceníku.

Doprava na místo pobytu je individuální a veškeré náklady s dopravou na místo pobytu hradí zákazník.

Pobytu se účastní počet osob specifikovaný ve smlouvě.

Není možné, aby celá kapacita byla využita pouze nezletilými osobami mladšími 18ti let. V případě ubytování osob mladších 18ti let, je třeba zajistit minimálně jeden zodpovědný dozor starší 18ti let, který se bude účastnit celého pobytu.

Je-li v apartmánech ubytováno více zákazníků, platí v době od 22.00 hod do 6.00 hod režim nočního klidu, kdy je zákazník povinen chovat se tak, aby ostatní nerušil nadměrným hlukem. Apartmány jsou standardně vytápěny elektrickým topením.

V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k životnímu prostředí Vás žádáme, abyste v chladnějším nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji.

V případě delšího, než týdenního pobytu, je na požádání po týdnu měněno povlečení. Úklid si během pobytu provádí zákazník sám.

Ubytování či návštěva apartmánů s domácími mazlíčky není možná.

 

Ubytovatel doporučuje zákazníkům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v pokojích. Ubytovatel ve smyslu ust. § 434 odst. 1 občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech.

Parkování vozidel zákazníků je umožněno na vlastním pozemku přes cestu. Tyto plochy nejsou volně přístupné, ale ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí v něm.

 

 

 

6. Změny ve smlouvě a odstoupení od smlouvy

Je-li ubytovatel nucen z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podstatné podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Zákazník má v takovém případě právo souhlasit se změnou či od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník písemným oznámením do 10 dnů ode dne doručení návrhu na změnu, má se za to, že se změnou souhlasí. Za podstatnou změnu podmínek smlouvy se nepovažuje změna pokoje za kvalitativně shodný.

Ubytovatel má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže zákazník hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, ubytovacím řádem, nebo v chalupě hrubě porušuje dobré mravy.

Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit pohledávky z této smlouvy vzniklé před odstoupením či storno poplatky.

Odstoupení od smlouvy se řídí následujícími stornovacími podmínkami, které stanoví výši stornovacích poplatků:

více než 30 dní před nástupem na pobyt je 30% z ceny pobytu

 

29 – 8 dní před nástupem je 50% z ceny

pobytu

 

7 – 4 dny před nástupem je 60% z ceny pobytu

 

3 dny a méně je 80% z ceny pobytu

 

Nedostavení se je 100% z ceny

 

 

V odůvodněných případech (nemoc, úmrtí v rodině, vyšší moc apod.) nemusí být storno poplatek na základě rozhodnutí ubytovatele účtován, zaplacená záloha se uloží do depozitu a bude použita při objednávce náhradního termínu.

 

 

 

 

7. Reklamace

Zákazník je povinen uplatnit případnou reklamaci vždy ihned po zjištění závady u ubytovatele nebo odpovědné osoby ubytovatele, aby mohla být uskutečněna náprava.

 

8. Závěrečné ustanovení

Zákazník prohlašuje, že souhlasí, aby jeho osobní údaje uvedené na smlouvě zpracovával provozovatel serveru a ubytovatel, u kterého si rezervoval pobyt v souladu se zákonem 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů). Provozovatel serveru i ubytovatel prohlašují, že poskytnuté údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám. Zákazník také prohlašuje, že je zmocněn a uděluje souhlas i jménem všech osob účastnících se pobytu. Zákazník dále souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu (e-mailové adresy) k zasílání obchodních sdělení ze strany provozovatele serveru i ubytovatele. Tento souhlas může zákazník kdykoli v budoucnu odvolat.

Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny pobyty a vstupují v platnost dne 1.1.2017

Uzavřením smlouvy zákazník stvrzuje, že výše uvedeným smluvním podmínkám rozumí a v plném rozsahu je jménem svým i jménem ostatních účastníků pobytu respektuje.Kde najdete naše apartmány u Zelmanů